امروز به نهضت‌های فراگیر تولید محتوا نیازمندیم / وسعت گنجینه‌های فرهنگی کشور
امروز به نهضت‌های فراگیر تولید محتوا نیازمندیم / وسعت گنجینه‌های فرهنگی کشور

در مردمی شدن فرهنگ، یعنی تسهیل و راه اندازی نهضت‌های فراگیر تامین محتوا، ما امروز به نهضت‌های فراگیر تولید محتوا نیاز داریم.

انتظار