آغاز سلسله همایش های ” تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی”
در بندر آستارا صورت می گیرد؛
آغاز سلسله همایش های ” تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی”

سلسله همایش های فضای مجازی با عنوان فرصت ها و تهدید ها با برگزاری دو همایش در بندر آستارا آغاز شد.

انتظار