کلیپ/داستان اسباب بازی های باربی
کلیپ/داستان اسباب بازی های باربی

این کلیپ با موضوع داستان چگونه به وجود آمدن عروسک باربی است و توسط سازمان فضای مجازی سراج تولید شده است.    

فرهنگ و مجموعه هایی که جزیره ای کار می کنند
فرهنگی که به مثابه ی هوا است؛
فرهنگ و مجموعه هایی که جزیره ای کار می کنند

سال “فرهنگ و اقتصاد،با عزم ملی و مدیریت جهادی” بهانه ی نوشتن این چند سطر، “فرهنگ” است. فرهنگی که به مثابه ی هوا است. هوایی که چه بخواهیم و چه نخواهیم باید تنفس کنیم. هوایی که از نان شب واجب تر است!

انتظار