معرفی و تحلیل برنامه‌های موفق در بین آثار تلویزیونی
معرفی و تحلیل برنامه‌های موفق در بین آثار تلویزیونی

برنامه «فرمانده» نشان داد که می توان از طریق ایجاد طرح هایی خلاقانه و ارائه ایده هایی متفاوت به تولید برنامه هایی ارزنده و قابل ارزش با توجه به بافت و مختصات بومی گرایی رسید.

انتظار