جزوه برنامه ریزی راهبردی فرهنگی دکتر تلوری
جزوه برنامه ریزی راهبردی فرهنگی دکتر تلوری

هر سازمان و هر تشکلی چه مردمی و چه دولتی، دارای پنج عنصر بسیار مهم است که شما فعالین فرهنگی با این پنج عنصر درگیر هستید و باید این عناصر را خیلی خوب بشناسید… .

انتظار