امام حسین(ع) برای اتمام حجت با دشمن، موعظه کرد نه مذاکره
حجت الاسلام اشکوری:
امام حسین(ع) برای اتمام حجت با دشمن، موعظه کرد نه مذاکره

معرفی هدف قیام امام حسین(ع) برای مذاکره، تحریف قیام برای توجیه شکست در مذاکرات است.

انتظار