سیری در رویکرد مبارزاتی شیعه
نظام تشکیلاتی تشیع
سیری در رویکرد مبارزاتی شیعه

روح تشیع با عنصر مبارزه علیه جهل و ظلم عجین شده و انقلاب شیعه تا تحقق وعده الهی و برپایی حکومت صالحان در زمین ادامه خواهد داشت از این رو ضروری است تا این وظیفه انقلابی و هدف بلند انسانی نهادینه گردد.

انتظار