اومانیسم باید بفهمد و بداند انسان جانشین خداست / جایگاه رباخواران و رشوه گیران
اومانیسم باید بفهمد و بداند انسان جانشین خداست / جایگاه رباخواران و رشوه گیران

مفسر قرآن کریم گفت: منشأ کفر خودخواهی است و اومانیسم باید بفهمد و بداند انسان جانشین خداست و از سوی خدا باید دستور بگیرد نه جایگزین خدا شود که حرف خود را بزند و این خطر اومانیسم است.

انتظار