گفتمان انتخاباتی حزب الله؛ واگویه اصول پنجگانه انتخاب اصلح در گفتمان انتخاباتی جبهه حزب الله
گفتمان انتخاباتی حزب الله؛ واگویه اصول پنجگانه انتخاب اصلح در گفتمان انتخاباتی جبهه حزب الله

بازخوانی انتخاب های مردم فرهیخته شهر رشت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ما را به این نتیجه می رساند که مردم شهر باران بیشترین اعتماد خود را مصروف کسانی کرده اند که با شعارهای اصول گرایانه وارد میدان انتخاب شده اند.

استفتاء حکم شرعی خرید و فروش رأی
استفتاء حکم شرعی خرید و فروش رأی

استفتاء حکم شرعی خرید و فروش رأی

انتظار