زن چگونه می‌تواند به زندگی آرامش بدهد؟‬ / زن باید سرمایه الهی خود را حفظ کند
زن چگونه می‌تواند به زندگی آرامش بدهد؟‬ / زن باید سرمایه الهی خود را حفظ کند

آیت الله جوادی آملی گفت: باید زنان جامعه را متوجه این مطلب ساخت که زنان باید اصالت خود را حفظ کنند که در این صورت بسیاری از معضلات اجتماعی در جامعه وجود نخواهد داشت.

انتظار