پوستر/ زندگی به سبک منتظر – ۴
احسان به پدر و مادر؛
پوستر/ زندگی به سبک منتظر – ۴

انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد,نیست.انتظار حرکت است.انتظار امادگی است.این امادگی را باید در وجود خودمان,در محیط پیرامون خودمان حفظ کنیم.

انتظار