نماز اول وقت برای رسیدن به هر مقامی کافی است
توصیه های سلوکی آیت الله بهجت؛
نماز اول وقت برای رسیدن به هر مقامی کافی است

می فرمودند نصیحتی از این بالاتر نیست که انسان تصمیم جدی بگیرد که اگر خداوند به او یکص