اندیشه سیاسی آیت الله بروجردی در باب ولایت فقیه
شبهاتی حول نظرات آیت الله بروجردی پیرامون ولایت فقیه؛
اندیشه سیاسی آیت الله بروجردی در باب ولایت فقیه

درباره نظرات آیت الله بروجردی پیرامون ولایت فقیه و شبهاتی که حول ایشان در این زمینه وجود دارد بیشتر تصورات و توهمات افراد است؛ وگرنه نظر فقهی ایشان مطلب دیگری است. البته ممکن است خود ایشان علاوه بر بحث فقهی که قائل به این امر بوده‌اند؛ شرایط آن زمانه جامعه و وضع روحانیون رو مناسب برپائی تشکیل حکومت دینی نمی‌دیده‌اند.

انتظار