توصیه های آیت الله مجتبی تهرانی در ماه شعبان
توصیه های عالم دینی
توصیه های آیت الله مجتبی تهرانی در ماه شعبان

در روایت داریم که پیغمبر فرمود: شعبان ماه من است خدا رحمت کند کسی را که مرا در این ماه کمک کنم. معنایش این است که من رحمت للعالمین هستم. بیایید مرا با استغفار کمک کنید.

انتظار