ازدواج سفید اوج نمایش شهوات و بی بندوباری
ازدواج سفید اوج نمایش شهوات و بی بندوباری

منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی‌است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود برای زندگی زیر یک سقف می‌روند.

انتظار