اسلام سلفی و اسلام سازشکار دو نوع نفاق است که با کفر همراه می شود
اسلام سلفی و اسلام سازشکار دو نوع نفاق است که با کفر همراه می شود

و من وقتی می گویم ایدئولوژی، مقصودم ایده های اساسی است که برای بشریت و آینده بشریت ارائه می شود که همه حیات بر محور آنها شکل می گیرد؛

انتظار