رهبری ملتمسانه از آزادگان خواستند خاطراتشان را منتشر کنند
گفتگویی با نویسنده کتاب فاخر "من زنده ام"؛
رهبری ملتمسانه از آزادگان خواستند خاطراتشان را منتشر کنند

بعضی های به من تلفن می زنند. آن قدر گریه می کنند که من نمی توانم صدایشان را بشنوم. صدای هق هق گریه هایشان را می شنوم و می گویند که:” ما نمی دانستیم. تو چرا نگفتی؟”

انتظار