چگونه کودکانی نمازخوان داشته باشیم؟
سجّاده‌های کوچک؛
چگونه کودکانی نمازخوان داشته باشیم؟

شروع نماز در سنین کودکی سبب می‌شود که کودک این صفت حسنه را به صورت عادتی معمول و سازنده در جسم و روان خود، ملکه کند و جزو برنامه‌های زندگی خود قرار دهد.

انتظار