السلام علیک با ابا عبدالله…(روضه)-حاج ابوذر بیوکافی

دل خون توام گریون توام…(زمینه)-حاج ابوذر بیوکافی

ای سایه ات فتاده بر سرم حسین…(واحد تند)-حاج ابوذر بیوکافی

از ازل در طلب ات چشم ترم گفت حسین…(سه ضرب)-حاج ابوذر بیوکافی

دارم حس میکنم دور شدنم رو…(شور)-حاج ابوذر بیوکافی