دانشجویان عضو انجمن اسلامی‌دانشگاه مارشال واقع در غرب ایالت ویرجینیا به منظور آشنا سازی دیگر دانشجویان با حجاب اسلامی‌و از بین بردن تصورات نادرست درباره آن، در محوطه این دانشگاه کمپین حجاب برگزار کردند.

«سوزان القاسمی» یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مارشال گفت: هدف از راه اندازی این کمپین معرفی حجاب به دانشجویان غیر مسلمان و احیای انجمن اسلامی‌این دانشگاه بود.

وی افزود: ما در محوطه دانشگاه میزهایی گذاشتیم و بر روی این میزها چندین روسری قرار دادیم. عکس العمل دانشجویان دختر پس از پوشیدن روسری برای اولین بار بسیار جالب بود. آنان می‌گفتند با اینکه روسری بر سر داریم اما هنوز احساس زیبایی می‌کنیم و حجاب ما را محدود نکرده است.

به جز دانشجویان اساتید و کارکنان دانشگاه نیز به این کمپین پیوستند،«سی جی پین» استاد اقتصاد گفت: من با شرکت در این کمپین دریافتم که زنان مسلمان با پوشیدن حجاب خود را از دیگر مردان محفوظ نگه می‌دارند و تنها زیبایی‌هایشان را برای همسرانشان نمایان می‌کنند.