محمد رضا باغبانزاده، کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان در مورد تشکیل کرسی های آزاد اندیشی گفت: اساتید مرتبط با موضوع می توانند این بحث ها را در کلاسها اجرایی کنند، حال چرا این کرسی ها درکلاسها اجرایی نمی شود، راب اید از سئولین پرسید. باید حاکمیت در دانشگاهها جدیت خاصی داشته باشد تا اساتید به اجرایی شدن کرسی های آزاد اندیشی متمایل شوند.

وی افزود: استقبال کم اساتید بدلیل اجرای سخت این کرسی‌ها است. ممکن است نظرات مخالف و موافق زیاد شود و شلوغی ایجاد شود و به همین دلیل اساتید دنبال این بحث نمی‌روند و حتی دو جلسه در ترم هم به کرسی های آزاد اندیشی اهتمام نمی ورزند.

کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی گیلاناظهار داشت: اساتید در زمینه کرسی های آزاد اندیشی آموزشی ندیدند تا بتوانند محورهای کرسی آزاد اندیشی را هدایت کنند .

وی گفت: در گروههای دانشگاه گیلان تاکید و توصیه شده که کرسی های آزاد اندیشیدر کلاسها ویا به صورت عمومی در سالن بزرگی از دانشگاه با حضور یک استاد اجرایی شود.