همه ساله طبق هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش، تعدادی از دانش آموزان ممتاز، از طریق مدیران محترم مدارس معرفی شده، سه برابر ظرفیت مورد نیاز طرح تربیتی توسط مربیان روحانی مصاحبه اولیه می­شوند.