سخنی نیست با کسی و نه با «قلمی» و نه با «حنجره‌ای». سخنی هست با «ترانه‌ای»؛ ترانه‌ای همچون گلوله‌ای.

سخنی نیست با کسی و نه با «قلمی» و نه با «حنجره‌ای». سخنی نیست حتی با گوشی که می‌شنود و زبانی که زمزمه می‌کند. سخنی هست با «ترانه‌ای»؛ ترانه‌ای همچون گلوله‌ای. که ترانه را گوشی هست و هوشی؛ و شعر را شعوری هست.

ترانه مردمی نباش که نمی‌شناسی‌شان؛ هزار هزار کوچه، هزار هزار کوچه در کوچه فدای نام یک شهید. نسترن نامی نیست برای کوچه‌ای که ساکنانش قهرمانی دارند از آن قهرمان‌ها. و نام‌هایی می‌شناسند از آن نام‌ها. رها کن کوچه‌های این مردم را.

ما مردمی هستیم و تاریخی. همین مردم که امروز صاف صاف راه می‌روند در خیابان‌ها، سینه خیز هم می‌کشند تن‌هایشان را بر خاک جبهه‌ها، بی دست، بی پا؛ کشیده‌اند هزاران بار، همیشه تاریخ. از آن کوچه که نامش را دوست داری نامی دیگر باشد کسانی رفته‌اند و باز نگشته‌اند؛ بی دست و بی پا حتی.

مردمی داریم و تاریخی؛ سربریده مردمی هستیم. و سربریده‌تر از ما چه کسانی هستند که سربریده‌ای امام ماست. و سربریده‌های تاریخ پدران ما بوده‌اند؛ از روزی که آن «مرد» بود تا امروز که نام پسر آن مرد بر زبان ماست و زمزمه ماست و شعر ما و شعور ما. از سرِ بریده گفتم پریشان شدی؟ طبع نازکت مکدر شد ترانه خوب و خالی؟

«این عیار مهر و کین مرد و نامرد است/ بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست/ هیچ -همچون پوچ- عالی نیست/ این گلیم تیره‌بختی‌هاست/ خیس خون داغ سهراب و سیاوش‌ها/ روکش تابوت تختی‌هاست»

عذر. از خون می‌ترسی و سرِ بریده، می‌دانم. رنگت می‌پرد شاخه گلِ نازکِ همچون پوچ. اما تقصیر این مردم نیست که باغیرت‌ها بوده‌اند پدران و عموهایشان. و زمزمه‌ای که در گوش ماست چنین می‌خواند؛ ترانه‌های ما این‌گونه است و لالایی مادران ماست این‌گونه بودن‌ها.

عذر، شاخه گل خوش آب و رنگ هنر محض بی عیار، اما وقتی بایستی در جبهه‌ای سرت را هم می‌بُرند؛ ترانه‌ای نباش ساکن کوچه‌ای اگر برای این مردمی. نسترنی نباش که می‌شکند؛ گوشت و استخوانی باش که پاره‌پاره می‌شود. ساقه گلی نباش در سایه‌سار امن کوچه‌ای؛ بی کفن برادری باش در برابر بداندیش دشمنی. مشهور ترانه‌ای نباش؛ گمنام «نشانی» باش بر پیشانی این مردم. ترانه این مردمی اگر، از جنس این مردم باش؛ حال دیگر نباش. شعر باش و شعور باش.

ترانه‌ای اگر هستی همچون گلوله‌ای، «نشان» را بلد باش و «نشانه» را.

فارس/