کتاب «آخرین آرزو» خاطراتی از تنها استاندار شهید دکتر علی اخوین انصاری

کتاب آخرین آرزو خاطراتی از تنها استاندار شهید دکتر علی اخوین انصاری توسط کارون مطلبی در تیرماه ۱۳۹۸ تدوین و گردآوری شده است.

گفتنی است منبع اغلب خاطرات این کتاب (باکمی ویرایش و دخل و تصرف) برگرفته شده از کتاب استاندار آسمانی به قلم عبدالرضا سالمی نژاد می باشد.

این کتاب رقعی، ۱۱۲ صفحه رنگی با عکس های دیده نشده دارد و می شود با قیمت ۱۸ هزار تومان آن را از کتاب‌ فروشی‌های معتبر خریداری کرد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: علی جان بیاد همه سال هایی که با هم روزگاری می گذراندیم، شب و روزم را سپری می کنم، بیاد آن خاطرات زیبا، بیاد همه آن مهربانی ها و ساده زیستن هایت، بیاد همه ایفای نقش ها و مجاهدتهایت که در انجام وظایفت لحظه ای کوتاهی و سستی و مصلحت اندیشی نکردی.

من معنای زندگی، معنای انسانیت و انسان بودن را از دریچه نگاه تو دیدم و آموختم. آموختم که دل بدین دنیا و رزق و برقهای دلفریبش نبندم که آنچه را نپاید دلبستگی را نیز نشاید. آنچه در این کهنه بازار بیادگار می ماند چیزی جز کردار و گفتار خوب و بد ما نیست لذا فرحبخش و شادی آفرین است که همچون خودت نام و یاد نیک به یادگار بر جای بگذاریم و شادمان و سربلند به دیدار معبود و معشوق خویش رهسپار شویم.