مجموعه پوسترهایی از بیانات و تصاویر امامین انقلاب، شهید مطهری و سید و سردار مقاومت درباره زوال رژیم صهیونیستیی

#راهپیمایی_روز_قدس
#رژیم_صهیونیستی
#روز_قدس
#فلسطین
#پوستر