معرفی کتاب «بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقلاب اسلامی»

این کتاب برای اولین بار معیارهایی را برای ارزیابی فعالیت های اقتصادی در انقلاب اسلامی (ناظر به شرایط واقعی انقلاب) ارائه داده است.