چگونه «هیتلرهای جدید» در اروپا رشد کردند

با ظهور جریان های راست افراطی در سرتاسر جهان از جمله اروپا مجید عزیزی با مستند «بازگشت نازی» سراغ موضوع ریشه یابی قدرت یابی این جریان ها رفته است.

این مستند که از پایان جنگ جهانی دوم به بررسی زمینه های شکل گیری اتحادیه اروپا می پردازد، فراز و فرود هایی که در این بین منجر به قدرت گرفتن جریان های ناسیونالیست افراطی در کشور های اروپایی شده است را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

مجید عزیزی در همین زمینه می گوید: سیل زیاد مهاجران به مرزهای اتحادیه اروپا، موجب تقویت افکار ناسیونالیستی در کشورهای اروپایی شده است و آنها اکنون فکر می کنند مورد تهاجم فرهنگی و انسانی قرار گرفته اند و در یک رویکرد واکنشی تمایل به افکاری ناسیونالیستی پیدا کرده اند.

وی در ادامه ریشه یابی مسأله ظهور مجدد جریان های راست افراط اظهار می دارد: از سوی دیگر جریان های راست افراطی که ریشه در سال های دور در کشور های اروپایی دارند، زمینه را برای عرض اندام خود مناسب می بینند و با طرح شعار های خود توانسته اند شهروندان اروپایی را به خود متمایل کنند.

این کارگردان مستند ادامه می دهد: البته بحث استقلال درون مرزهای ملی نیز موضوع مهمی است. مخالفین اتحادیه اروپا معتقدند کشور های اروپایی با شکل دادن پارلمان اروپا از قدرت پارلمان های کشورهای خود کم کرده اند و در حوزه روابط بین الملل نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مواضع مشترک این کشورها را اعلام می کنند که همین مسأله نیز به استقلال این کشور ها در حوزه روابط خارجی لطمه زده است.

مستند «بازگشت نازی» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید عزیزی محصول خانه مستند است که به زودی برای پخش از شبکه های سیما آماده می شود.