نه قاهره نه حیفا، جانم فدای آمریکا

اگر در مورد کمک ایران به کشورهای دیگر سوال دارید، حتما این کلیپ را ببینید!