کلیپ آفت انقلابها

کلیپ آفت انقلابها با موضوع ما برای این انقلاب نکرده ایم که… به موضوع حفظ ارزشهای انقلاب ها میپردازد میپردازد