سلسله جزوات «دین تشکیلاتی»: شماره ۳

«دین تشکیلاتی۳» با عنوان «اخلاق کار تشکیلاتی در سیره امام خمینی (ره شامل صحبت هایی ناب و دلنشین از امام عزیزمان است که با محوریت کارجمعی و تشکیلاتی استخراج شده است.

 دانلود جزوه دین تشکیلاتی

برگرفته از پایگاه مضمار؛ تشکیلات اسلامی