کلیپ تصویری/ یک مدیر فوتبالی شهید

کلیپ تصویری یک مدر فوتبالی شهید گفتاری است از زندگی و عملکرد شهید بزرگوار،شهید قربانی از زبان استاد پناهیان