معرفی کتاب/نگاه و پوشش(پرسش ها و پاسخ های دانشجویان)

 

قالب : فقه
نویسنده :سید مجتبی حسینی(مطابق با نظر ۱۰ تن از مراجع عظام)
ناشر : دفتر نشر معارف
سال انتشار :۱۳۸۶
مناسب برای مکان ها : نهاد های عمومی / فضای مجازی / رسانه های محیطی /
مناسب برای جنسیت : زن / مرد /
مناسب برای رده ی سنی : نوجوان ۱۶-۱۸ / جوان ۱۹-۳۰ / بزرگسال۳۱وبالاتر /
مناسب برای افراد : خوش حجاب / – کم حجاب /
ویژگی های ممتاز : از جهت ساختاری :تناسب قطعه و حجم / کیفیت صحافی / صفحه چینی وصفحه آرایی / کیفیت ویراستاری / آوردن وکیفیت فهرست منابع،واژگان،اعلام / قلم روان و زبان متناسب با موضوع، هدف و مخاطب کتاب / دفع ذهنیت غلط در اول کتاب / تبیین موضوع و مسأله و هدف کتاب در اول کتاب / مشخص نمودن مخاطب کتاب در اول کتاب / تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع / تناسب با فرهنگ و مبانی اسلامی و هنجارهای اجتماعی / پاسخ به پرسش های احتمالی درسطح جامعه / امانتداری محتوایی / باز کردن ابعاد مختلف موضوع متناسب با حیطه کتاب از جهت محتوایی :تنوع استفاده از آراء مختلف علماء و فقها / استفاده ازآراء فقها در قید حیات
بهتر بود اگر : از جهت ساختاری :استفاده ازتصویر،طراحی و گرافیک