موشن گرافیک حمایت از تولید در معیشت مقاومت  تهیه شده در شبکه افق سیما.