جمعی از بانوان شهرستان رشت هفته ای دو روز در مکانهای پر تردد شهر به صورت گروهی حرکت کرده و با دادن گل ،بروشور و بسته های تبلیغی بانوان را به رعایت حیاء و حجاب و عفاف دعوت می کنند.