شهریار زرشناس جدیدترین کتاب خود با عنوان «این سه لیبرالیست» با موضوع نقد آرای ریچارد رورتی، فردریش فومن هایک و میلتون فریدمن منتشر کرد.

نئولیبرالیسم از جمله مکاتب نو ظهور غربی است که توانسته با طرح شعارهایی چون جهانی‌سازی، نظم نوین جهانی و نسبی‌گرایی اخلاقی مریدانی برای خود دست و پا کند. امواج این مکتب بسیاری از کشورها از جمله ایران را نیز درنوردیده و توانسته برخی جریان‌ها و نحله‌های دگراندیش داخلی را به دنبال خود بکشاند و مفتون سازد.

این کتاب را انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۸۴ صفحه و قیمت ۱۵ هزار تومان به زیور طبع آراسته است.

فارس/