پنجمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان توسط  حمیدرضا آیت اللهی در دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود.

در این جلسه که در تاریخ  دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۵برگزار می شود،  حمیدرضا آیت اللهی با موضوع « فضای مجازی و دینداری» سخن خواهد گفت. در این گفتار در نظر است ابتدا به علت گذار از یافتنِ مناسبات «دین و فضای مجازی» به واکاویِ نسبت «دینداری و فضای مجازی» اشاره ای شود.

پس از آن با تحلیل وجوه دینداری (باور دینی، احساسات دینی، التزام و عمل به وظایف دینی)، نسبت تکنولوژی اطلاعات و رسوخ فضای مجازی با دینداری بررسی می شود تا ویژگی فضای مجازی در تشکیل قالب‌های شخصیتی و هویتی انسان معاصر و تاثیر و تاثر آن بر دینداری او  مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲۲۶۴۰۹۸

در این بحث نشان داده خواهد شد که فضای مجازی تاثیر متفاوتی را در وجوه دینداری می گذارد و نهایتا به تحولی در مفهوم دینداری منجر خواهد شد. در انتها نگاهی به نسبت بین دوفضایی بودن و دینداری خواهد شد. در انتها پیشنهادهایی اولیه برای چالشهای فضای مجازی و دینداری ارائه خواهد شد.