از جمله علل ضعف حافظه دراحادیث:

 • خوردن سیب کال
 • خوردن گشنیز
 • پنیر محلی بدون گردو
 • خواندن نوشته های قبور
 • نگرفتن ناخن
 • خوردن کنجد
 • مداومت برخوردن گوشت گاو

درمانهای فراموشی در روایات:

 • یک قاشق مخلوط عسل و کُندر “نر” ناشتا
 • خوردن روزانه ۲۱ عدد مویز قرمز (مداومت)
 • اضافه کردن خردل به غذا
 • مداومت برخوردن کرفس
 • داروی ابن مسعود

منبع: کانال “در محضر استاد” مرجع رسمی مطالب طبّی آیت الله تبریزیان/