حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین شامگاه جمعه در مسجد فاطمه الزهرا (س) رشت با محوریت موضوع تبیین سخنرانی هفته گذشته مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین (ع) سخنرانی کرد.

حسن-عباسی (۱) حسن-عباسی (۲) حسن-عباسی (۳) حسن-عباسی (۴) حسن-عباسی (۵) حسن-عباسی (۶) حسن-عباسی (۷) حسن-عباسی (۸) حسن-عباسی (۹) حسن-عباسی (۱۰) حسن-عباسی (۱۱) حسن-عباسی (۱۲) حسن-عباسی (۱۳)