در دوزادهمین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پوستر این رویداد رونمایی شد.

طراحی پوستر این دوره نمایشگاه کتاب تهران را حسن کریم‌زاده انجام داده است.

book-exci-2016

یاقوت آرت/