تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۱) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۲) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۳) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۴) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۵) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۶) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۷) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۸) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۹) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۱۰) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۱۱) تشییع-پیکر-شهید-مدافه-حرم-کوچک_زاده (۱۲)