وصف ویژگى ‏هاى بهشت

اگر با چشم دل به آنچه که از بهشت براى تو وصف کرده ‏اند بنگرى، از آنچه در دنیاست دل مى ‏کنى، هر چند شگفتى ‏آور و زیبا باشد، و از خواهش‏ هاى نفسانى و خوشى ‏هاى زندگانى و منظره‏ هاى آراسته و زیباى آن کناره مى ‏گیرى، و اگر فکرت را به درختان بهشتى مشغول دارى که شاخه‏ هایشان همواره به هم مى‏ خورند، و ریشه‏ هاى آن در توده‏ هاى مشک پنهان، و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته آبیارى مى‏ گردند، و خوشه‏ هایى از لؤلؤ آب دار به شاخه‏ هاى کوچک و بزرگ درختان آویخته، و میوه‏ هاى گوناگونى که از درون غلاف‏ ها و پوشش‏ ها سر بیرون کرده‏ اند، سرگردان و حیرت زده مى ‏گردى: شاخه‏ هاى پر میوه بهشت که بدون زحمتى خم شده در دسترس قرار گیرند، تا چیننده آن هر گاه که خواهد بر چیند، مهمانداران بهشت گرد ساکنان آن و پیرامون کاخ‏ هایشان در گردشند و آنان را با عسل هاى پاکیزه و شراب‏هاى گوارا پذیرایى کنند. آنها کسانى هستند که همواره از کرامت الهى بهره‏ مند تا آنگاه که در سراى ثابت خویش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. اى شنونده اگر دل خود را به منظره‏ هاى زیبایى که در بهشت به آن می ‏رسى مشغول دارى، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد، و از این مجلس من با شتاب به همسایگى اهل قبور خواهى شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانى قرار دهد که با دل و جان براى رسیدن به جایگاه نیکان تلاش می کنند.

دریافت فایل