۷ اسفندماه یکی از مهم ترین روزهای تقویم ایران زمین است. در این روز دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. بیش از یکسال است که تمام نگاه ها به این روز دوخته شده تا مردم ایران در آستانه بهار ۹۵، بزرگترین حماسه سیاسی را رقم بزنند. اما در سوی دیگر، انتخابات به فرصتی برای جریان نفوذ تبدیل شده تا بتوانند از روزنه های آن خود را به قدرت سیاسی برسانند و هویت و ارزش های جمهوری اسلامی را از درون تهی سازند. شورای نگهبان انقلاب اسلامی، چون سدی مستحکم در مقابل این جریان و هجمه های آن ایستادگی می کند تا مانع نفوذ شود، نفوذی که رهبر معظم انقلاب درباره آن می فرمایند: “اگر بر فرض، عنصری نفوذی در مجلس خبرگان و یا مجلس شورای اسلامی یا دیگر ارکان نظام وارد شود مانند موریانه از داخل پایه ها را می جود و سست می کند.”

دانلود پوستر/ نگهبان نفوذ