فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.

در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد. شما همراهان فرهنگ نیوز نیز می توانید هر یک از این برداشتهایی که به ذهنتان می رسد برای ما ارسال کنید تا در تکمیل این پرونده کمک شود.

وضوی ارتماسی

برخی مردم تصور می کنن وضو گرفتن تو شرایط عادی برای افراد سالم حتما باید به صورت ترتیبی باشه و وضوی ارتماسی واسه افرادیه که نمیتونن وضو بگیرن! در حالی که افراد سالم هم می تونن وضوی ارتماسی بگیرن.

وضوی ارتماسی