عکس ها در فاصله عمود یک تا ۲۸۵ در مسیر نجف به کربلا گرفته شده است. عکاس در این مجموعه عکس به حضور پر رنگ پرچم ها و بیرق ها پرداخته است.

۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۳۴ ۰۳۶ ۰۴۶ ۰۶۳ ۰۶۸ ۰۷۳ ۰۸۱
عکس: سجاد بازرگان