پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۱) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۲) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۳) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۴) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۵) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۶) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۷) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۸) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۹) پیاده-روی-اربعین-اختصاصی (۱۰)

عکاس: سجاد بازرگان