مقدمه این جزوه به شرح زیر است:

اساساٌ یکی از مشکلات جمهوری اسلامی و همه ما چه افسران جوان و چه فرماندهان این بوده است که ماهیت این جنگ را هنوز به خوبی نشناختیم؛ در گذشته سخنرانی هم زیاد کرده ایم و می کنیم کتاب هم زیاد تالیف و ترجمه کرده ایم ولی هنوز نتوانسته ایم آسیب ها رابرطرف کنیم و به اعتقاد من دلیل اینکه ما در حوادث اخیر دچار این آسیب ها شدیم این بود که ماهیت این جنگ را به خوبی نشناختیم.

و مثل اینها text ابعاد مختلفی این جنگ دارد و فقط در فضای سایبر و فضای مجازی و فضای رسانه اعم از رسانه اجتماعی و رسانه مکتوب و خلاصه نمی شود و خیلی پیچیده تر از این است. پس این جنگ ابعاد مختلفی دارد که باید این ابعاد را اول شناخت و سپس رسید به راهکارها و اینکه چه باید کرد و همچنین اگر در گذشته عملیاتی در برابر نظام ما انجام شده آن را هم آموخت و از آن عبرت گرفت، چون برای آن هزینه داده ایم پس خیلی قیمتی و باارزش است و باید خوب آنها را آنالیز کرد و تجزیه و تحلیل آنها است که ما را به صورت جهشی خیلی بهجلو می برد.

جنگ نرم مربوط به ۵ یا ۶ ماه بعد از انتخابات و این یک سال گذشته نیست و بیست ساله که ما بی توجهی و غفلت کرده ایم و به فرمایش های رهبرمان گوش نکردیم و آسیب دیدیم.ما متاسفیم از این بابت که عادت  رده ایم که از راهی لطمه بخوریم و بعد به هوشبیایم.

مرحوم صدرالمتألهین ملاصدرا می گوید انسان ها ۴ گروهند: ((بعضی پروانه ای هستند، بعضی پرنده ای اند، بعضی اسبی اند و بعضی عاقلند. پروانه به شمع نزدیک می شود و کمی می سوزد ولی دوباره فراموش می کند و آنقدر این اتفاق تکرار می شود که کاملا می سوزد ، بعضی از انسانها این چنین هستند و همه چیز را زود فراموش می کنند و آنها غافلند و حتی توانایی اداره خود را هم ندارند. بعضی انسانها پرنده ای اند و حتما باید مثل کبوترسنگ بخورند و لطمه ببینند تا متوجهشوند. بعضی انسانها اسبی اند و دشمن را از دور حس می کنند و قبل از اینکه دشمن به آنها برسد فرار می کنند و نمی گذارند که آسیب ببینند. بعضی انسانها عاقلند که خود به دو دسته تقسیم می شوند انسان متدانیه و انسان متعالیه.

انسان متعالیه که انسان عاقل الهی و آخرت گرا ست بر اساس عقل عمل می کند و عقل درانسان به این گونه است که خطر را پیشبینی میکند برآورد می کند و تخمین میزند و برای آن برنامه ریزی می کند که اصلا خطر به سمتش نیاید. و انسان متعالیه هم خطرات و تهدید هاو تحریم های دنیایی و هم و تهدید ها و خطرات آخرت را از خودش دور میکند .در حالی انسان متدانیه فقط تهدید های دنیایی را از خودش دور میکند.))
حال ما گاهی پروانه ای می شویم و آسیب ها را فراموش می کنیم گاهی مثل پرنده هستیم و حتما باید آسیب را ببینیم و گاهی مثل اسب خطر را که از دور میبینیم فرار می کنیم. حال که ما به انسان عاقل متعالیه رسیدیم باید برنامه ریزی کنیم که دیگر دچار آسیب ها و تهدید هانباشیم.
tashakol&softwar_Page_01

دریافت فایل PDF