مهران (۵)

نوجوانان مهرانی که با گاری‌های خود زوار را تا پایانه مرزی مهران می رسانند و ۱۰هزار تومان مزد می‌گیرند.

مهران (۱) مهران (۲) مهران (۴) مهران (۶) مهران (۷) مهران (۸) مهران (۹) مهران (۱۰) مهران (۱۱) مهران (۱۲) مهران (۱۳) مهران (۱۴) مهران (۱۵) مهران (۱۶) مهران (۱۷)