عروج شهادت گونه حاجیان با لباس احرام در روزهای گذشته در سرزمین منا کماکان جامعه را در غم و حزنی شدید فرو برده است. اتفاقی که رهبر معظم انقلاب در پیام خود به همین مناسبت آنها را مهاجرا الی الله خواندند و برایشان طلب مغفرت نمودند و این اتفاق را تسلایی بزرگ برای بازماندگان تلقی نمودند.

به همین مناسبت تصویرسازی با این مضمون در ابعاد مختلف برای استفاده در فضاهای فرهنگی در اختیار قرار خواهد گرفت:

تصویرسازی/ مهاجرا الی الله منا

برای دریافت تصویرسازی در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید