امام از شعار خود برنگشت شعار امام استكبارستيزی و آمريكا ستيزی بود كه هرگز از آنها برنگشت كه اگر برگشته بود عبارت نوشيدن جام زهر را به كار نمی برد، امام اگر ناچار به پذيرش قطعنامه شد ناشی از بی رمقی فرماندگان نظامی و خستگی نخست وزیر وقت آقای موسوی و كارگردانی هاشمی و مكاتبات گلايه آميزشان بود كه احساس كرد با اين گروه خسته و بريده و سست عنصر نمی تواند آبرومندانه به جهاد ادامه داد همانطوری كه امام حسن عليه السلام در چنين موقعیتی همین رفتار را انجام دادند.

shoAre_emam