رهبری معظم انقلاب در بیانات در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ در جمع اقشار مختلف مردم به بیان عوامل اساسی اقتدار ملی پرداختند. طرح زیر بر اساس سخنان ایشان طراحی شده است.

manzome_fekri